05.03.2019

ІНКЛЮЗІЯ, СУПРОВІД, ДОПОМОГА


Рекомендаційний список літератури

.
Під час перебування, навчання і адаптації людей з інвалідністю у загальноосвітніх закладах, а також у державних та громадських організаціях буває доцільним здійснювати спеціальний супровід, враховуючи психофізичні особливості та проблеми, які стоять на заваді успішної реалізації потенціалу людей різних нозологій та потреб.

Супровід здійснюється за такими напрямками: архітектурна безбар’єрність, доступність форм навчання, застосування новітніх технологій і адаптивних технічних засобів навчання, пристосування навчальних програм з урахуванням потреб і можливостей конкретної людини з інвалідністю, створення сприятливих умов для соціалізації, самореалізації та самовизначення людини.

Як інформаційний центр Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва сприяє поширенню інформації та інтегрування осіб з інвалідністю у суспільство, висвітленню важливих аспектів і досягнень для людей даної категорії.

До рекомендаційного списку літератури «Інклюзія, супровід, допомога» увійшли науково-методичні посібники, матеріали науково-практичних конференцій, статті з періодичних видань та інші джерела, які більш детально висвітлюють ці та інші важливі аспекти успішного інклюзивного суспільства.

Александрова, С. Доступність професійної освіти для учнів із порушеннями слуху / С. Александрова, Г. Гребенькова // Проф.-тех. освіта : Наук.-метод. журн. – 2017. – № 3. – С. 23–27.

Бобир, В. Інклюзія: реальні кроки в наявних умовах : з досвіду роботи районної творчої групи / Валентина Бобир, Олена Іванюк // Дошкільне виховання. – 2016. – № 2. – С. 16–19.

Горобець, С. С. Переваги та недоліки інклюзивного навчання в загальноосвітніх та дошкільних закладах освіти / С. С. Горобець // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2015. – № 2. – С. 2–5.

Іванюк, О. Організація єдиного інклюзивнго освітнього простору : досвід Святошинського району міста Києва / Олена Іванюк, Валентина Бобир // Дошкільне виховання. – 2018. – № 10. – С. 10–15.

Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. О. Патрикеєва [та ін.] ; під заг. ред. В. І. Шинкаренко. – 2-е вид., стер. – Київ : Вид. дім «Плеяди», 2013. – 100 с.

Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 1–2 груд. 2016 р. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соціал.-економ. ін-т, Студент. наук. т-во Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна»; за заг. ред. Г. В. Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 216 с.

Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листоп. 2017 р., м. Вінниця / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соц.-економ. ін-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; за заг. ред. Г. В. Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 200 с. : табл.

Інклюзивне навчання: досвід упровадження / упоряд. А. А. Колупаєва. – Київ : Шкільн. світ, 2015. – 200 с.

Казачінер, О. С. Інклюзивна компетентність учителя іноземної мови / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 96 с.

Казачінер, О. С. Інклюзивна освіта в англомовних країнах / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : іл.

Колишкін, О. В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Олександр Володимирович Колишкін. – Суми : Університет. кн., 2018. – 392 с.

Колупаєва, А. Інклюзія – соціальна модель суспільства / Алла Колупаєва, Оксана Таранченко // Початкова шк. – 2017. – № 2. – С. 47–50.

Кочерга, О. В. Використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау в навчально-корекційній роботі з учнями 1–4 класів із порушеннями психофізичного розвитку: метод. рек. / О. В. Кочерга, В. В. Шорохова. – Київ : Слово, 2015. – 64 с.

Мартинчук, О. Інклюзивна освіта: ідея, практика і суспільна цінність / Олена Мартинчук // Дошкільне виховання. – 2018. – № 10. – С. 2–5.

Масловська, Ю. С. Особливості формування мотивації до навчання в дітей з особливими потребами / Ю. С. Масловська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – 7. – С. 13–14.

Недомовна, В. Інклюзія – вимога часу: перші кроки до інклюзії / Валентина Недомовна // Директор школи. – 2016. – Трав., № 9/10. – С. 29–35.

Нартюк, О. Інклюзія як організаційно-економічний механізм оптимізації зайнятості економічно активного населення / О. Нартюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 1. – С. 43–50.

Нечитайло, Н. Особливий підхід до «особливих» родин / Наталія Нечитайло, Ірина Кваріані // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. – С. 10–13.

Петух, О. В. «Українська» інклюзія: її місце та роль в освіті / О. В. Петух // Управління школою : основа професійного зростання. – 2015. – № 19/21. – С. 36–37.

Федорова, О. В. Інклюзивна освіта як складова гуманізації освітнього процесу / О. В. Федорова, Ю. О. Бохонкова // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця 1–2 груд. 2016 р. – Вінниця, 2017. – С. 17–19.

Шевців, З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / Олександр Васильович Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 248 с. : рис., табл.
Комментариев нет:

Отправка комментария